Nørrebros Ældste Træ

Mest ikonisk for De Gamles By er måske den store hvidtjørn, som ses ovenfor, og som står lige midt på Nordpolen, det nordligste grønne område oppe mod Tagensvej.

Hvidtjørnen er et af kongerigets største og ældste eksemplarer, og har angiveligt stået her i op mod 200 år, dvs. før Nørrebro blev til en bydel, og mens der endnu gik køer og græssede på fælleden uden for byens volde. Det krogede, majestætiske træ rummer således en unik kultur- og naturhistorie. DN København har ad flere omgange kæmpet for at få træet sikret (læs mere her), bl.a. ved at få det udpeget til evighedstræ. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, idet Nordpolen ikke er et naturområde. Nordpolen er end ikke en park, og derfor slet ikke sikret mod fremtidigt byggeri.

Byggeri truer De Gamles By

I 2012 vedtog rådhuset at udlægge to store dele af Nordpolen til kommende byggeri. Det kæmpede vi naturligvis imod sammen med andre grønne og lokale kræfter. Med den nys vedtagne ny Helhedsplan for De Gamles By er disse byggefelter heldigvis fjernet igen fra planen. Det nytter at kæmpe for det grønne, og sommetider vinder vi.

Desværre betragter dele af kommunen stadig de grønne områder i De Gamles By som et reserveareal, der kan inddrages, når behov for nyt byggeri opstår. På denne måde er situationen i De Gamles By ikke ulig mange andre grønne flader i byen.

Med ovennævnte Helhedsplan er det her i foråret 2020 besluttet at bygge en 3-sporet skole og et Diabetescenter i De Gamles By. De nye bygninger vil hovedsageligt erstatte eksisterende, men specifikt Diabetescenteret er planlagt til at inddrage grønne friarealer. Det har vi proteseret imod i dette brev til økonomiudvalget. I skrivende stund (juni 2020) afventer vi lokalplanerne, der nærmere skal specificere byggeriet.

Håb om mere grønt i De Gamles By

Heldigvis rummer Helhedsplanen også gode takter, bl.a. planer om at plante flere træer i De Gamles By, at re-etablere den grønne støjvold mod Tagensvej, og at ændre plejen af Nordpolen til mere naturnær drift med vilde blomster og grønne krat. Vores tanker kan du læse i dette læserbrev fra Politiken Byrum. DN Kbh har siddet med i Referencegruppen for tilblivelsen af Helhedsplanen, hvor vi har fået lejlighed til at stille forslag til indholdet, dog uden reel magt. Vi har således både haft ris og ros til Helhedsplanen. Læs vores høringssvar til helhedsplanen her.

Vigtigst af alt har vi endnu til gode at se de grønne tanker realiseret i lokalplanerne og plejeplanen for De Gamles By. Vi frygter, at kun en mindre del af de grønne forslag fra Helhedsplanen bliver udmøntet i sidste ende. Vi holder naturligvis øje i tæt samarbejde med bl.a. Miljøpunkt Nørrebro og Dansk Dendrologisk Forening.

 

Fældede og misrøgtede træer

Parallelt med ovenstående har vi oplevet en decideret misrøgt af mange træer i De Gamles By. For det første er der fældet en lang række store flotte træer over det seneste årti, hvilket bl.a. er formidabelt godt dokumenteret af lokale grønne borgerkræfter (læs mere i hhv. registrering af træer og krat i Nordpolen og konsekvensvurdering om træer i De Gamles By). Blandt andet røg en række gamle lindetræer ud til Tagensvej, da busbanen blev lagt om i 2012.

Tre store og flotte gamle træer mod Sjællandsgade er siden blevet levende begravet under anlæg med kunstgræs og asfalt. Det ene af de tre træer, den store bøg på Kastaniehusets legeplads, er nu i 2020 uigenkaldeligt gået ud pga. den hårdhændede behandling. De to andre træer vil formentlig lide samme skæbne inden for en årrække. Læs mere i vores brev til Københavns overborgmester

Også flere andre steder i De Gamles By har entreprenører udsat adskillige træer for en unødigt hårdhændet og skødesløs behandling, hvilket må bunde i enten uvidenhed eller ligegyldighed om træers trivsel hos stedets bygherre, Københavns Kommune. Dette er bl.a. dokumenteret af Iben M. Thomsen, som er ekspert fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Læs anbefalingerne fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning her.

Vi har påtalt disse kritisable forhold ad flere omgange, desværre ofte med yderst nølende eller helt udeblivende reaktion fra kommunens side.

 

Vi fortsætter den grønne kamp

Som det fremgår, er der stadig masser af gode værdier at kæmpe for i De Gamles By. Men Nørrebros oase står ikke uantastet og vil næppe bestå i fremtiden uden kamp. Vi kæmper videre sammen med andre gode grønne og lokale kræfter. Vi håber du vil støtte os.