Pressemeddelelse

Borgernes rettigheder er truet - sæt Lynetteholm på pause nu!

Det er en demokratisk skandale, at borgere, NGO’er og andre afskæres fra at kunne påvirke det største anlægsprojekt i Danmarkshistorien, etableringen af den kunstige ø Lynetteholm.

Regeringen er i færd med at sætte en stopper for, at borgere, grønne organisationer og kommuner kan blande sig i, hvordan anlægget af den kunstige ø Lynetteholm vil påvirke Øresund, København og mange borgere i kommunerne langs Øresund. Med dette udkast til bekendtgørelse bevæger Lynetteholmsprojektet sig fra at være præget af demokratisk underskud til at blive en fuldtonet demokratisk skandale.

Lynetteholm Rådet opfordrer helt generelt til, at hele projektet sættes på pause, indtil der har været en bred debat om projektets samlede idégrundlag og mulige alternativer.

Vi foreslår desuden, at den nye ”Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange[1] i forbindelse med anlæg af Lynetteholm”, som fjerner borgernes klageadgang, tages af bordet. Træder bekendtgørelsen i kraft, kan borgerne fremover alene blive hørt, hvis de rejser en sag ved domstolene.

Der har ikke i nyere tid været så omfattende dispensationer fra eksisterende lovgivning igennem ministerbemyndigelser som i den nye bekendtgørelse. Efter vores opfattelse tilsidesætter transportministeren de forpligtelser, Danmark har til at efterleve Århuskonventionen vedr. adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet.

Vi ønsker, at bekendtgørelsens tages af bordet og i stedet forslår vi, at

  • transportministeriet og By & Havn får en øget forpligtelse til at løbende at informere om projektet og dets betydning for miljøet.
  • borgergrupper og andre får øget adgang til fri proces, så de i henhold til Århuskonventionen har en billig, fair og effektiv adgang til at få efterprøvet myndighedernes afgørelse.

Det er et rimeligt krav i forhold til, hvad borgerne kan se frem til de kommende år hvor store dele af København vil blive ramt af et støjhelvede fra nedramningen af spunsvægge. Op mod 1000 lastbiler om dagen skal fra 2023 transportere jord til opfyldning af Øresund gennem Indre By og Amager og det vil påvirke tilværelsen for tusindvis af mennesker med støj, støv og trængsel. Øresund er truet, når hvad der svarer til 70.000 containere med forurenet slam efter planerne skal dumpes i Køge Bugt. Der er stigende bekymring i kommunerne langs Øresund, som frygter for vandkvaliteten i deres områder, og de svenske myndigheder gør kraftige indsigelser mod dumpning af forurenet slam. Desuden kan Østersøens miljø blive påvirket, og der gennemføres nu supplerende miljøberegninger, fordi de hidtidige miljøvurderinger ikke har været retvisende. Fortidsminder som Trekronerfortet kommer under pres og de mange sejlere i Københavns havn går en uvis fremtid i møde.

Læs også: Høring vedrørende Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm

Den nye bekendtgørelse indebærer en helt utidig koncentration af magt og mørklægning af beslutninger hos myndighederne og By & Havn, som er helt ud af trit med de danske traditioner for demokratisk kontrol og åbenhed i forvaltningen. Vi opfordrer befolkningen og politikere i både Folketinget og i de samtlige kommuner fra Gilleleje til Stevns til at protestere, så bekendtgørelsen bliver taget af bordet.

[1] I henhold til udkast til bekendtgørelsen kan afgørelser truffet efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om forurenet jord eller lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer ikke påklages til anden administrativ myndighed, hvis afgørelsen træffes i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ gennemførelse af Lynetteholm projektet.

Læs også: Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm

For yderligere oplysninger kontakt:

Ole Damsgaard, 5051 5880, næstformand i DN København

Christian Lerche, 5155 7494, direktør i Dansk Sejlunion

Lone Johnsen 2211 2740, medlem af bestyrelsen, Foreningen Stop Lynetteholm!