Nyhed

Amager Fælleds natur er unik for København. Den vil lide skade ved byggeri på Lærkesletten

Naturen på Lærkesletten er unik for København, og det planlagte byggeri vil føre til tab eller tilbagegang af kommunens sjældne arter, viser notat som Århus Universitet og Københavns Universitet har udarbejdet for Danmarks Naturfredningsforening.

Naturen på den omstridte område Lærkesletten, hvor der er planlagt byggeri på amager Fælled, er enestående i en Københavnsk kontekst. Byggeriet vil få store konsekvenser for naturen på hele Amager Fælled og ikke kun på Lærkesletten. Så klar er konklusionen i et nyt forskningsnotat, som Århus Universitet i samarbejde med Københavns Universitet har udarbejdet for Danmarks Naturfredning.

Notatet er udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og Hans Henrik Bruun, adjungeret professor ved Københavns Universitet. Det beskriver naturen på området som en ungt naturområde – et såkaldt ruderat – der har ligget urørt siden 2010, men hvor der alligevel allerede findes sjældne dyr og planter som fx rødryget tornskade og mosehornugle, og den stærkt beskyttede Stor Vandsalamander. Af planter nævnes fx enskællet gul snerre, skov-fladbælg og mark-krageklo. Ifølge notatet, så skyldes forekomsterne af de sjældne arter ”nærheden til det øvrige Amager Fælled, herunder de gamle strandoverdrev, og det forhold at Amager Fælled som helhed byder på et sammenhængende og varieret naturområde med mange forskellige levemuligheder”.

Notatet fastslår, at byggeriet vil få stor betydning for naturen – ikke bare i byggefeltet, men på hele Amager Fælled: ”Byggeriet vil betyde, at de arter som har levet, rastet eller fourageret i byggefeltet vil få mindre plads på Amager Fælled i fremtiden, hvilket meget sandsynligt vil medføre, at visse arter helt vil forsvinde helt fra Amager Fælled. Det er eksempelvis usikkert om rådyr og hare vil kunne opretholde levedygtige bestande, og usandsynligt at sanglærke vil, lyder det i notatet.”

Forskerne konkluderer i notatet, at der i et nationalt biodiversitetsperspektiv er grund til bekymring. For etablering af en ny bydel med op imod 5.000 beboere vil have en forventet negativ påvirkning af de ubebyggede arealer af fælleden og især ”strandengen” - den sidste lille rest af et biologisk enestående og førhen vidstrakt græslandslandskab langs vestkysten af Amager.

Forskerne siger, at erfaringer fra andre steder siger, at indskrænkning og fragmentering af natur, kan have langsigtede virkninger. Flora og fauna kan måske overleve det første år men måske ikke over en årrække. De skriver at ”man må forvente at en række af Amager Fælleds sjældne arter kan være i langsigtet tilbagegang, som følge af den habitatsødelæggelse, som har fundet sted de seneste årtier”  

Formand for Danmarks Naturfredningsforening København, Knud Erik Hansen siger: ”De der vil bygge mangler helt forståelsen for, at en mangfoldig natur trives godt på større arealer og at Amager Fælleds størrelse er en forudsætning for den for København unikke vilde natur. Amager Fælled er gennem de sidste årtier blevet markant mindre og byggeriet på Amager Fælled kan medføre, at fælleden kommer til at minde om mange parker. Det vil være et stort tab for københavnerne og naturen i København ”

Notatet:
Betydningen af byggeriet af "Fælledby" for biodiversiteten på  Amager Fælled