Høringssvar

ENDNU EN GANG VIL KØBENHAVNS KOMMUNE HAVE EN FREDNING OPHÆVET VED LOV

Københavns kommune er i gang med at få Folketinget til VED LOV at ophæve fredningen af dele af Vestvolden.

Vi har fredninger for at beskytte natur og kulturminder mod bebyggelse. Kommunen ved godt den ikke lovligt kan ophæve fredningen fordi den vil have direkte adgang til en ny bebyggelse.

Det er en total disrespekt for fredninger sådan at ophæve en fredning med lov uden lovlig grund.

Det er anden gang på få år at kommunen går det. I 2019 blev fredningen af Amager Fælled ophævet ved lov.
EN NY ”AMAGER FÆLLED SAG” ER PÅ VEJ TIL BESLUTNING I FOLKETINGET
To forslag til anlægslove om ophævning af fredninger har været til høring. De to love handler om at give mulighed for at skære en ny kommunal vej gennem Vestvolden mellem Bystævneparken og Tingbjerg, mens det andet forslag handler om at give muligheder for at bygge 260 nye ejerboliger på fredede arealer ved Tingbjerg.

Lovforslagene foreslås for at Københavns Kommune kan opfylde den såkaldte ghettolov (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghetto-områder…) for Tingbjerg. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, København advarer imod at man på denne måde svækker fredningsinstitutionen af hensyn til formål som primært har lokal betydning og hvor der findes alternative løsningsmuligheder.

Tabet af kulturhistoriske og naturmæssige værdier vil være meget omfattende, hvis lovforslaget vedtages. Vestvolden har en biologisk funktion som spredningskorridor, der forbinder store og vigtige naturområder og naturtyper med hinanden. Vestvolden spiller specielt en særlig vigtig rolle for flagermus og den miljøvurdering der er lavet for vejgennembruddet godtgør ikke i tilstrækkelig grad at den økologiske funktionalitet kan opretholdes.

Vestvolden er også beskyttet som fredet fortidsminde efter museumsloven og har national og international betydning. Vestvolden er den bedst bevarede befæstning af en storby i Europa. Dens udstrækning og dens grad af bevaring er helt unik.

Endelig har Vestvolden stor rekreativ betydning og en vigtig regional stiforbindelse skæres over af den nye 15 m brede vej.

DN og Friluftrådet, København opfordrer Folketinget til ikke at vedtage lovforslagene. I stedet opfordres staten og Københavns Kommune til at afsøge alternative muligheder for at løse Tingbjergs boligsociale udfordringer, hvilket burde kunne lade sig gøre indenfor den givne budgetramme.