Høringssvar til lokalplanen for Postgrunden

København har en egenart og flere væsentlige kvaliteter, som det er værd at værne om og udbygge i den store udbygning, der i disse år foregår i København. Det er bebyggelser i menneskelige dimensioner og det er en grøn by. Det er en flad byprofil og i kvarteret omkring og på Vesterbro en karrebebyggelse. Lokalplanforslaget harmonerer ikke med disse kvaliteter. Højhusene i lokalplanen udviser ej heller respekt for det bymiljø, de placeres i.

Der er ikke noget reelt grønt område i den foreslåede bebyggelse. Det grønne har mest karakter af beplantninger, der skal omkranse gangarealer til den massive bebyggelse. 80 pct. af friarealerne er med fast belægning. Lokalplanområdet ligger som en del af et centralt byområde og som en del et boligområde og begge uden større grønne områder. En del af lokalplanområdet derfor bør bruges til en mindre bypark til både byen og boligområdet.    

Bebyggelsen med de mange højhuse og, hvoraf nogle er meget høje, bryder markant med den københavnske byprofil og med egenarten af kvarteret omkring og med Vesterbro.

Den vil være skæmmende fra flere synsvinkler. Set fra f.eks. Hovedbanen ved Bernstoffsgade vil højhusene stikke op med en arkitektur, som ikke harmonerer med Hovedbanebygningen og Centralpostbygningen. Det er derfor ej heller holdbart, at der i lokalplanen står, at højhusene skal ”forholde sig mere til banens stålkonstruktioner og de industrielle huse langs banen”. Den visuelle effekt af højhusene rækker langt ud over synsvinkler fra banen.

Højhusene er ej heller i overensstemmelse med Københavns arkitekturpolitik, som siger, at højhuse skal fremtræde som enkeltstående spir. De mange højhuse vil uanset, at de ligger lidt forskudt i forhold til hinanden udgøre en samlet bebyggelse i højden.

DN København finder, at området med højhusene bør udlægges som grønt område, og at højhusene da fjernes fra planen.

DN København finder, at de i kommuneplanen fastlagte rammer for bebyggelses­procenten med 150 og 185 bør være udgangspunktet for lokalplanen og eventuelt med mindre justeringer. De 482 pct. for det område, der nybygges, og 511 i det største område ligger langt herfra.

Der er i København brug for en godt placeret fjernbusterminal. Postgrunden er en af de få gode placeringer hertil. Ny Ellebjerg station er også en mulighed. DN finder, at der bør gives plads til en fjernbusterminal med mindre den kan placeres ved Ny Ellebjerg station.

Lokalplanområdet ligger tæt ved højklasset kollektiv trafik. Biltrafik til området bør derfor begrænses mest muligt. Det afspejles ikke i lokalplanforslaget. Det giver mulighed parkeringspladser efter den almindelig parkeringsnorm og ikke en norm, der giver færre parkeringspladser som følge af den gode kollektive trafik. Oven i det gives der yderligere mulighed for 500 parkeringspladser, så antallet af parkeringspladser når op på ca. 1400. Bebyggelsen vil genere i alt 7.500 bilture pr døgn. Det kunne nedsættes ved at mindske antallet af parkeringspladser.

DN København finder, at antallet af parkeringspladser bør nedsættes betragteligt. De 500 ekstra bør fjernes og normen for de øvrige bør ændres så der tages hensyn til nærheden til god kollektiv trafik og højst være 1 P-plads pr 200 kvm.

Den samlede udbygning i området hvor Postgrunden vil øge trafikken betragteligt. DN København finder det ikke godtgjort, at der er kapacitet på vejene til at klare myldretidstrafikken. Myldretidstrafikken i København kører nu mange steder så langsomt. at det mindsker den i forvejen begrænsede kapacitet. En mindre bebyggelsesprocent vil mindske trafikbelastningen fra området.