Nyhed

Nye rekreative støttepunkter i Naturpark Amager

Fredningsnævnet har givet DN København medhold i nogle af vores væsentligste indvendinger imod Amager Naturparks kommende rekreative støttepunkter. Til gengæld har de givet dispensation til et 15 meter højt indgangstårn nogle få 100 meter inde på fælleden, ved Asger Jorns Allé. Denne del af afgørelsen overvejer vi nu at anke.

Fredningsnævnet har nu behandlet Naturstyrelsens og Københavns Kommunes ansøgninger om at få dispensation til 3 nye hovedindgange og 4 nye blå støttepunkter i Amager Naturpark.

Ved høringen anbefalede DN København fredningsnævnet ikke at give tilladelse til at etablere 3 af de ansøgte anlæg, nemlig det sydlige- og det mellemste blå støttepunkt og den ny hovedindgang ved Asger Jorns Allé.

Vi er indforstået med, at der gøres en større indsats for at formidle Naturpark Amager med de meget store natur- og oplevelsesværdier - men: 

Her ses den foreslåede hovedindgang til Asger Jorns Allé. Det høje byggerie vil kunne ses på lang afstand, og vi vurderer, at dette vil forringe naturoplevelsen i andre dele af Naturpark Amager. 

Vi finder, at specielt de 3 anlæg er alt for voldsomme i højde og udstrækning og, at de vil være i direkte modstrid med fredningens formål (§1), hvoraf det fremgår, at fredningen skal sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de biologiske og landskabelige værdier samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.

Det flade landskab er sårbart overfor høje anlæg, i og med, at disse vil kunne ses over store afstande. Dermed vil der ske en forringelse af landskabet og de oplevelsesmuligheder, som er knyttet til det. Herudover vurderes det, at specielt forslaget til det mellemste og det sydlige blå støttepunkt vil have en uacceptabel negativ indflydelse på fuglelivet og dermed være i modstrid ikke blot med fredningskendelsen, men også med habitatdirektivet.

En vigtig del af vores har båret frugt: Fredningsnævnet har besluttet ikke at give dispensation til det mellemste blå støttepunkt. For det sydlige støttepunkt gives der alene tilladelse til at placere en såkaldt læringspavillon på digekronen, mens de forslåede broer mv. afslås. Det er vi meget tilfredse med.

Vedrørende den nye hovedindgang ved Asger Jorns Allé, giver fredningsnævnet desværre dispensation til det, der ansøges om. Det betyder, at der kan bygges et 15 meter højt indgangstårn nogle få 100 meter inde på fælleden. Det mener vi, er stærkt problematisk.

Fredningsnævnet begrunder dispensationen med, at den er i overensstemmelse med fredningens formål. DN er enig i, at der skal kunne indpasses anlæg til fremme af friluftslivet, og specielt i den nordlige del, men vi mener, at det foreslåede tårn er unødigt højt og ikke har nogen funktion i forhold den formidling, man gerne vil gøre på stedet.

Vi overvejer nu at anke denne del af afgørelsen.