Høringssvar

Valbyegen - vild natur

Valbyengen ligger i dag bag et hegn. Området har tidligere været brugt som overløbsbassiner. De har været overdækket med jord i 2-3 årtier og er nu en levende vild natur. Den bør åbnes op. HOFOR har planer om at opsætte solceller. Solceller er godt, men de kan flyttes til et andet sted. Man kan ikke flytte natur.

Høringssvar fra DN-København til Damhusåen tillæg 1 - lokalplanforslag og miljørapport

Københavns kommune har efter ønske fra HOFOR sendt forslag til tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen til høring. HOFOR ønsker at lave en solcellepark på ca. 8,5 ha, på det tekniske område omkring Biofos´ rensningsanlæg ved Damhusåen. Området har tidligere været brugt til deponi, men har ligget ubrugt hen i ca. 30 år, og er derfor vokset til. DN-København mener, at det er positivt at HOFOR vil producere grøn energi, men at solceller ikke hører hjemme, hvor de fortrænger muligheder for natur og slet ikke i beskyttede eller rekreative områder.

Midt i store naturarealer

Lokalplanområdets ligger midt i store naturarealer, og udgør en klump areal, der adskiller dem: Nord for ligger Valbyparken og syd for Kystagerparken og Engparken. Mod vandet ligger Kalveboderne, der er Natura 2000 området.

Store dele af de omkransende områder er fredede i fredningen Kystagerparken, Lodsparken og Strandengen og fredningen Valbyparken. På den anden side af Kalveboderne ligger Kalvebod Fælled som naturområde, og som også er fredet. Kalveboderne som det ligger op til er Natura 2000 område.

Lokalplanen og miljørapporten forholder sig reelt ikke til det potentiale området har som naturområde. Udlægges det som natur, vil det markant øge værdien af det samlede store grønne område det ligger i. Det behandles ikke i lokalplanforslaget og miljørapporten. Det burde have været en del af lokalplanen – både i lokalplanredegørelsen og i miljørapporten. Lokalplanen tager alene som forudsætning, at der skal laves et solcelleanlæg. Vi finder derfor grundlaget for lokalplanen utilstrækkeligt.

Miljørapportens vurderinger af flora og fauna i lokalplanområdet er yderst mangelfuldt. De baserer sig reelt på et besøg i området den 22.6.2020. Da området rummer potentiale til at være og endnu mere blive et vigtigt område for naturen ved Kalveboderne, burde der være foretaget mere grundige registreringer. Der er indikatorer for, at området er fourageringsområde for en række flagermusarter, som er bilag IV arter. Området ligger ud til det vigtige Natura 2000 område i Kalveboderne (nr. 143). Det i sig selv burde give prioritet til at udlægge området til natur.

Halvdelen af lokalplanområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Det er er i sig selv problematisk at overskride den og i særdeleshed, når det er ud til et Natura 2000 område.

Området til natur

Danmarks Naturfredningsforening København finder, at hele området bør udlægges til natur. Hvis områdets udlægges til natur i stedet for solceller, vil det medføre, at områderne bliver forbundet og ikke adskilt som de er nu. Det vil være en stor gevinst for områderne som naturområder til rekreation for mennesker og det vil øge det samlede områdets biodiversitet. Alt andet lige, så øges biodiversiteten ved større og sammenhængende områder.

De steder hvor der er jord i miljøklasse 4 bør den fjernes og erstattes af ren jord.

Kystbeskyttelsesområdet

Det ønskede solcelleparkområde ligger for ca. halvdelens vedkommende i kystbeskyttelsesområdet. Strandebeskyttelseslinjen går midt i lokalplanområdet. I naturbeskyttelsesloven nævnes eksplicit ” Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign.” Dette er skreven inden solcelleparker er opstået, ellers havde de sikkert været nævnt. Danmarks Naturfredningsforening København mener ikke, at der skal gives dispensation, da påvirkningerne af kystlandskabet, naturen og rekreative interesser er for store.

Allerede åbne nu i området ud mod Kalveboderne

Udenom lokalplanområdet ud mod Kalveboderne og Kystagerparken ligger et lidt over 100 meter bredt bælte. Det er i lokalplan 199 fra 1992 udlagt som rekreativt grønt område. Det er nu et lukket område. Det bør åbnes og som område med vildt voksende natur.

Afvise lokalplanen

Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at lokalplanen bør afvises, og at der bør laves en ny plan, der udlægger området til vild natur – og området uden for lokalplanområdet ud mod Kalveboderne og Kystagerparken (delområde II i lokalplan 199) inddrages i en nyt forslag til lokalplan