Pressemeddelelse

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm

Danmarks Naturfredningsforening har fulgt arbejdet med miljøvurdering af Lynetteholm projektet og den anlægslov, som nu er på vej.

Det er med dyb bekymring at vi i Danmarks Naturfredningsforening har fulgt arbejdet med miljøvurdering af Lynetteholm projektet og den anlægslov, som nu er på vej.

Lovforslaget forudsætter, at der foreligger en godkendt miljøvurdering som fyldestgørende gør rede for anlæggets mulige miljømæssige påvirkninger. Det gør der ikke efter Danmarks Naturfredningsforenings mening.

For det første omfatter den gennemførte miljøvurdering kun en del af det omfattende projekt og er dermed ikke i overensstemmelse med EU's miljøvurderingsdirektiv.

For det andet er den foreliggende miljøvurdering ikke fyldestgørende for den del af Lynetteholm projektet, som miljøvurderingen faktisk omfatter. Nogle af de væsentlige mangler er følgende:

  • Miljørapporten gør ikke fyldestgørende rede for mulige alternative løsninger. Det gælder for eksempel for deponering af overskudsjord.
  • Rapporten underbelyser og bagatelliserer de mulige konsekvenser af at blokere Kongedybet for vandgennemstrømning og dermed den mulige negative indvirkning projektet kan få for Østersøens miljø.
  • Rapporten belyser ikke i tilstrækkelig grad den mulige påvirkning, som sedimentspredning fra anlægsprojektet kan få for Øresunds ålegræsgroende områder, som er et livsvigtigt element i Øresunds samlede miljø.
  • Den gennemførte væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 området ved Saltholm er ikke tilstrækkelig til at kunne afvise, at anlæg af Lynetteholm vil have en negativ påvirkning af Natura 2000 området.
  • Miljøvurderingsrapporten er mangelfuld i forhold til vurdering af den mulige påvirkning af bilag IV arter på land. Ligesom den foretagne vurdering af den visuelle påvirkning af Lynetteholm er mangelfuld.

Projektet bør derfor efter Danmarks Naturfredningsforening sættes på hold indtil der foreligger en fuldstændig redegørelse for projektets samlede miljømæssige konsekvenser.

Med hensyn til forslag om anlægsloven, som lige har været til offentlig høring, finder vi, at lovforslagets vidtgående bemyndigelse af transportminister og udviklingsselskabet By & Havn I/S er dybt bekymrende og uhensigtsmæssig.

Som vi læser lovforslaget, ”ophæves” i princippet alle miljølove. Det overlades til By & Havn selv at vurdere, hvordan miljøhensynene skal varetages uden, at der angives præcise regler for det.

Loven bemyndiger videre By & Havn til uden yderligere godkendelse at foretage ændringer og udvidelser af projektet og uden at dette kan påklages. Det overlades til selskabet selv at vurdere, om en ændring eller udvidelse eventuelt medfører skade på miljøet. I tilfælde hvor By & Havn vurderer at en ændring eller udvidelse af projektet kan medføre skade på miljø skal transportministeren spørges. Ministeren kan herefter administrativt godkende ændringen administrativt, uden at dette kan ankes eller påklages til nogen anden myndighed.

Det finder vi helt uacceptabelt set i lyset af at projektet strækker sig over mindst 30 år, og ikke mindst set i lyset af at hensynet til natur og miljø på den måde entydigt underordnes klare økonomiske interesser.