Årsmøde 2020, torsdag d. 29. oktober

DN København har lavet et forslag til strategi for natur og fredninger.
Det bliver præsenteret på årsmødet, og der bliver lagt op til diskussion.

TILMELDING er på grund af coronasituationen nødvendig. Kun de der får en bekræftelse på tilmeldingen kan deltage fysisk til mødet. Mødet kan også følges på Zoom, hvor du kan stille spørgsmål via chatfunktionen. Det er ikke muligt at stemme anonymt gennem deltagelse i Zoom. Tilmeldingen sker på koebenhavn@dn.dk senest tirsdag den 27. oktober 2020.

 

Program, ordinært møde 

Tid: 17:30 – 19:30
Sted:
Masnedøgade 20, 2100 København Ø

0. Valg af dirigent og referent 

Til stede/stemmeberettigede jf. forretningsordenens §13:

TILMELDING:

På grund af coronasituationen er der et begrænset antal pladser i mødelokalet og tilmelding er derfor nødvendig.

Tilmeldingen sker på koebenhavn@dn.dk senest tirsdag den 27. oktober 2020. Kun de der får en bekræftelse på tilmeldingen kan deltage i mødet.

Ud over at deltage fysisk i mødet vil det også være muligt at deltage i mødet på Zoom og stille spørgsmål via chatfunktionen. Deltagelse via Zoom kræver også tilmelding på koebenhavn@dn.dk senest den 27. oktober. Det er ikke muligt at stemme anonymt gennem deltagelse i Zoom.

 

1. Bestyrelsens årsberetning

Formandskabet aflægger beretningen, hvorefter der er spørgsmål og debat.

 

2. Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter i henhold til forretningsordenens §15: Fire medlemmer af bestyrelsens valgperiode udløber (Erik Maagaard Jacobsen, Peter Alving, Knud Erik Hansen og Linda Thyme). Der skal derfor vælges fire ordinære medlemmer for en periode af tre år. Herudover er der et medlem, som er udtrådt af bestyrelsen før valgperiodens udløb (Jesper Svendsen), og en person skal vælges derfor den resterende valgperiode på 1 år.

Ud over de ordinære bestyrelsesmedlemmer skal vælges at antal suppleanter. Suppleanternes valgperiode er et år.

Kun medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenens §17 og 18 konstituere sig senest 4 uger efter årsmødet. Der er umiddelbart efter årsmødet møde i den nye bestyrelse med konstituering som eneste punkt på dagsordenen

 

3. Forslag fra medlemmerne

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet (22. oktober). Kun medlemmer har stemmeret.

 

4. Eventuelt

 

 

Program, fagligt møde

Program kl. 19:30 – 21:00

Strategi for natur og fredninger i København

DN København har lavet et forslag til strategi for natur og fredninger.
Det bliver præsenteret på årsmødet, og der bliver lagt op til diskussion. 

Baggrund:
Naturen har de sidste 2-3 årtier haft trange kår i København. Planlægningen var tidligere præget af en tilgang hvor natur og grønne områder indgik som en naturlig del. Siden 90’erne har planlægningen været underordnet investorinteresser. Det har i København medført mange nye og ofte store bydele uden ny natur. Vi er i gang med at udrydde de muligheder, der er for natur i Københavns byudvikling, og bygger endda også ny by direkte i naturen. Der er derfor brug for en ny tilgang til styringen af byudviklingen, som tilgodeser natur og biodiversitet.

Biodiversitet har af flere grunde ofte svært ved at klare sig, hvor der bor mange mennesker. Men den biodiversitet, der trods alt findes der, er på trods af sin banalitet alligevel værdifuld, fordi den alt andet lige både kan yde nogle økosystemtjenester og være genstand for flere menneskers oplevelse.

I forslaget til Strategi for natur og fredninger i København nævnes seks områder: kirkegårdene, parkerne i de nye byudviklingsområder, biologiske forbindelser, særlige lokale værdifulde natur/kultur-lokaliteter, skybruds- og inddigningsplaner samt havnen og havet.

For hvert af de seks områder defineres hvilke konkrete geografiske områder, der er tale om. Videre beskrives de særlige biologiske værdier, der findes indenfor hver typologi og deres udviklingspotentiale beskyttelsesbehov.

Ved præsentationen vil der blive givet eksempler på de forskellige typer områder, der indgår i strategien. 

 

PANEL DISKUSSION
Vi udfordrer os selv. Hvad vil DN København opnå med strategien? Hvordan prioriteres de forskellige interesser i forhold til hinanden? Hvorfor er en fredning bedre en andre former for beskyttelse? Hvad gør vi der hvor byudvikling er prioriteret på naturens bekostning?  

Tænk gerne på kritiske spørgsmål.

Opsamling og afslutning